ตำแหน่งของคุณ:Thb999 - บา คา ร่า โบนัส ฟรี คาสิโนออนไลน์เกมออนไลน์ > ฝึกเล่นบาคาร่าฟรี > ข่าวล่าสุด >

France 2022 World Cup Away Kit Leaked

ที่มาของบทความ:admin เรียกดู:发表เวลา:2023-03-15 06:23

-1) document.getElementById(headerbar).style.display = none; // if is Kit Overview if (document.getElementById(headerbar-2)) = 0 document.getElementById(nav-message-container-2).style.marginTop = 35 else // if isnt Kit Overview document.getElementById(tabs).style.display = none; document.getElementById(nav-message-container).style.display = none; if (document.getElementById(nav-message-container-3)) document.getElementById(nav-message-container-3).style.display = none; HideBarInApp(); //]]

id=smaller-block--

el.dataset.src= overview_images[el.dataset.img]; ); //]]

France 2022 World Cup Away Kit Leaked

We can show you official pictures of the

(replica), which is set to be unveiled later this week.

France 2022 World Cup Home Kit Leaked

France 2022 World Cup Away KitThis is the new Nike France away jersey for 2022.

TheNike France 2022 World Cup away football shirtcombines a white base with royal blue - White & Game Royal.

The outstanding feature is a graphic print inspired by traditionalToile de Jouyfabricfeaturing iconic moments and landmarks of the country France. It includes the Arc de Triomphe, scenes of the revolution, but also a cow.

The flag of France is used for detailingOn the bottom left and right of the Nike France 2022 World Cup away jersey is the colors of the flag of France.

The new France 2022 World Cup away kit will be launched this week.

Check out all France kits on Football Kit Archive

Made by Nike. What do you make of the first info about Frances away jersey? Comment below.Follow our new Official Instagram: @footyheadlines22850) var itemPost = document.getElementById(post-body-entry-content); var ad3 = document.getElementById(cfs-ad-1); var summary3 = document.getElementById(summary_3); if (itemPost != null && ad3 != null && summary3 != null) itemPost.insertBefore(ad3, summary3); //]]>

) ) )ShowFooty HeadlinesLatest el.addEventListener(click, function() if (navigator.share) navigator.share( title: document.title, url: document.querySelector(link[rel=canonical]) ? document.querySelector(link[rel=canonical]).href : document.location.href ).then(() =>

) .catch(console.error); ); ); [...document.querySelectorAll(.header-icon-darkmode-switch)].forEach(el =>

el.addEventListener(click, function() currentTheme = currentTheme == light ? dark : light; document.documentElement.setAttribute(data-theme, currentTheme); localStorage.setItem(theme, currentTheme); //add this ); ); function AsyncLoadDisqus() var bloggerjs = document.createElement(script); bloggerjs.type = text/javascript; bloggerjs.async = true; bloggerjs.src= (document.getElementsByTagName(head)[0] document.getElementsByTagName(body)[0]).appendChild(bloggerjs); function defer(method) if (window.jQuery) method(); else setTimeout(function() defer(method) , 50); waitForUserElement(function() if (user != null && user[active] == 1) ShowThanks(); else LoadAdsense(); if (isPost && labels.indexOf(000)>

-1) document.getElementById(disqus-container).style.display = none; if (document.getElementById(plus-countdown-container) != null) for (i = 0; i-1) document.getElementById(plus-countdown-container).style.display = ; break; AddCountdown(plus-countdown); ); waitForUserElement(function() if (user != null && user[active] == 1) document.documentElement.setAttribute(data-loggedin, true); [...document.querySelectorAll(.account-email)].forEach(el=>

el.textContent = user[email]; ) else document.documentElement.setAttribute(data-loggedin, false); ); function LoadAdsense() var script = document.createElement(script); script.src= script.setAttribute(data-ad-client, ca-pub-3); document.body.appendChild(script); function LoadPremiumPost() document.getElementById(summary_1).innerHTML =; var Http_premium = new XMLHttpRequest(); var url_premium_api = + postId; Http_premium.open(GET, url_premium_api, true); Http_premium.withCredentials = true; // pass along cookies //Http_premium.timeout = 5000; // timeout after 2sec Http_premium.send(); Http_premium.onreadystatechange = function() if (this.readyState == 4 && this.status == 200) var post = JSON.parse(this.responseText); if (post.success === true) document.getElementById(summary_1).innerHTML = ntent; changeImageSize(); var scripts = Array.prototype.slice.call(document.getElementById(summary_1).getElementsByTagName(script)); for (var i = 0; i+ + (image_count - 1) +); $(this).find(.slide>

a).each(function(index) $(this).append(+ (index + 1) + of + image_count +); ); $(this).find(.slideshow-arrow>

div).html(); ); $(.slideshow-wrapper).each(function(index) ChangeSlideText($(this)); ); //internal links var temp_info = []; $(post-body-entry-content a.link-highlighted).each(function(index) var img_url = , post_title = ; console.log(this); console.log(config.homepageUrl); if ((this.previousElementSibling == null this.previousElementSibling.nodeName == BR this.previousElementSibling.nodeName == Q) && (this.nextElementSibling == null this.nextElementSibling.nodeName == BR)) if (this.href.indexOf(config.homepageUrl)>

-1) if (temp_info[this.href] == null) if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); var new_html =+ this.text +; this.outerHTML = new_html; $.get(this.href.replace( function( txt ) var lines = txt.split(\n); for (var i = 0, len = lines.length; i-1) post_title = /content=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; break; if (lines[i].indexOf(image_src)>

-1) img_url = /href=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; temp_info[this.href] = img_url; img_url = img_url.replace(/\/s[0-9]+\//, /w200-h103-c/); $(.inpost-link + index + img).attr(src, img_url); if (post_title != ) $(.inpost-link + index + span).html(post_title); ); ); ); Http_premium.onerror = function() console.log(this.status); document.getElementById(summary_1).innerHTML =There has been an error loading the post content.Try again; Http_premium.ontimeout = function() console.log(this.status); document.getElementById(summary_1).innerHTML =There has been an error loading the post content.Try again; function ShowThanks() console.log(Premium user, showing no ads.); document.body.className += premium; if (isPost) if (document.getElementById(sidebar) != null) const cln = document.getElementById(sidebar).cloneNode(true); document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side).appendChild(cln); if (labels.indexOf(000)>

-1) LoadPremiumPost(); else if (document.getElementById(sidebar) != null && document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side)) document.querySelector(smaller-block-top>

.col-side).appendChild(document.getElementById(sidebar)); // hide ad blocks if (document.getElementById(ad-1) != null) document.getElementById(ad-1).style.display = none; if (document.getElementById(ad-4) != null) document.getElementById(ad-4).style.display = none; if (document.getElementById(content-rec) != null) document.getElementById(content-rec).style.display = none; if (document.getElementById(summary_1) != null) document.getElementById(summary_1).style.marginTop = 10 if (document.getElementById(summary_2) != null) document.getElementById(summary_2).style.marginTop = 10 if (document.getElementById(top-block-main) != null) document.getElementById(top-block-main).style.marginBottom = 20 var adContainers = document.querySelectorAll(.ad-index, .ad, .sidebar-ad); adContainers.forEach(function(e) e.style.display = none; ); //]]>

res.json()) .then((data) =>

LoadBjaNews(data); ) .catch((error) =>

); LoadAAA(); var topPosts = []; var postsAdded = 0; var text_side = ; var text_smaller = ; var text_side_complete = false; var postHeatObj = typeof postHeat !== undefined ? JSON.parse(postHeat) : ; function FillTopBlocks() // console.log(topPosts); var el_main = document.getElementById(top-block-main-post); var el_side = document.getElementById(top-block-side); var el_smaller = document.getElementById(unimportant-posts-container); //console.log(topPosts.length); if (topPosts.length == 0) document.getElementById(top-block).style.display = none; document.getElementById(smaller-block).style.display = none; else if (topPosts.length2) tempText +=; tempText +=; tempText +=; tempText +=+ posttitle +; if (postsAdded == -1) tempText +=

; if (topPosts[i].new) tempText +=

; else if (topPosts[i].hot) tempText +=

; if (topPosts[i].premium) tempText +=

; if (postsAdded == 0 postsAdded

; if (postsAdded == 0 && el_main != null) el_main.innerHTML = tempText; else if(postsAdded == 1) document.getElementById(top-block-side-1).innerHTML = tempText; else if (postsAdded == 2) document.getElementById(top-block-side-2).innerHTML = tempText; else text_smaller += tempText; /* else var tempText =

; text_smaller += tempText; */ postsAdded++; // topPosts = []; /* if (postsAdded

1 & !text_side_complete) if (el_side != null) el_side.innerHTML = text_side; text_side_complete = true; */ if (postsAdded

3) if (el_smaller != null) el_smaller.innerHTML = text_smaller; else if (document.getElementById(col-main) != null && document.getElementById(popular_posts_header) != null) document.getElementById(col-main).removeChild(document.getElementById(popular_posts_header)); document.getElementById(ad-4).style.display = none; //document.getElementById(popular_posts_header).remove(); lazyload(); AsyncLoadDisqus(); /* sort by sortKey */ function sortPosts(a, b) return a.sortKey - b.sortKey; function ConvertLabels(labels) var newLabels = labels; const replacements = [ Boot Watch,Boots, Concept Boots,Boots, Concept Kits,Kits, Kit Watch,Kits ]; replacements.forEach(function(el) var toReplace = el.split(,)[0]; var replaceWith = el.split(,)[1]; if (newLabels.indexOf(replaceWith)

el.category.findIndex(t=

cat.indexOf(t.term)

- 1)

-1); posts.sort((a,b)=

b.published.$t.localeCompare(a.published.$t)) var container = document.querySelector(`nav-block-content__$cat[0]`); if (container != null) var content = ; var currentDate = ; for (var j = 0; j

`; var thumbnailUrl = ; if (post.media$thumbnail && post.media$thumbnail.url) thumbnailUrl = post.media$thumbnail.url.replace(s72-c, w800-h410-c); var link = getPostLink(post); content += `

`; currentDate = date_str; container.innerHTML = content; var container = document.querySelector(nav-block-content__features); var content = ; for (var i = 0; i

` if (container != null) container.innerHTML = content; function getPostLink(post) if (!post?.link?.length) return; for (var i = 0; i

+ adjustDateText(item.published * 1000) +

; // Change this to div.childNodes to support multiple top-level nodes. return div.firstChild; function LoadBjaNews(json) // console.log(Bja News); // console.log(json); if (!json.error && document.getElementById(blog-posts)) document.getElementById(blog-posts).insertBefore(GeneratePost(json.data), document.getElementById(blog-posts).querySelector(.post)); var labelHints; function LoadPosts(json) if (label != && label.indexOf(+)

lastVisit) ? 1 : 0; var top = 0; var weighting = 0; if (posturl != document.URL.replace(/[\?].+/, )) // if (label == (topPosts.length

0)) topPosts.push(json.feed.entry[i]); if (tempLabels.indexOf(SSS)

-1) top = 10; else if (tempLabels.indexOf(AAA)

-1) top = 3; else if (tempLabels.indexOf(BBB)

-1) top = 1; if (label == ) if (user != null && user[weighting] != null) user[weighting].forEach(function(element) if (tempLabels.indexOf(element[label])

-1) weighting = parseInt(element[value]); ); topPosts[topPosts.length - 1].sortKey = (diff - temp_heat * 20 - (top + isNew) * 10 - top * isNew * 10 - newForUser * 20 - weighting * 10).toFixed(2); topPosts[topPosts.length - 1].hot = (parseFloat(temp_heat)

0.5) ? true : false; topPosts[topPosts.length - 1].new = ((newForUser && diff

-1; if (!topPosts[topPosts.length - 1].media$thumbnail && postHeatRef && postHeatRef.image) topPosts[topPosts.length - 1].media$thumbnail = url: postHeatRef.image // // Ordering topPosts.sort(function(a, b) return a.sortKey - b.sortKey; ); FillTopBlocks(); FillNavBlocks(); if (isHomepage) var CookieDate = new Date; CookieDate.setFullYear(CookieDate.getFullYear( ) +1); document.cookie = lastVisit= + Date.now() + ; expires= + CookieDate.toGMTString() + ; path=/; ); function loadLabelHints(posts, label) let combos = []; const ignoreLabels = [SSS, AAA, BBB, Kit Watch, Boot Watch]; posts.forEach((post) =

const importance = post.category.findIndex((t) =

t.term === AAA)

-1 ? 3 : post.category.findIndex((t) =

t.term === BBB)

-1 ? 2 : 1; let labels = post.category.map((t) =

t.term).filter((t) =

t !== label && !ignoreLabels.includes(t)); labels.forEach((t) =

const combo = `$t+$label`; const index = combos.findIndex((t) == combo); if (index

-1) combos[index].count += importance; else combos.push( name: combo, count: importance ); ); ); combos.sort((a, b) =

return b.count - a.count; ); return combos.slice(0, 5).map((t) =

t.name); waitForUserElement(function() if (user != null && user[weighting] != null && label == ) if (document.getElementById(popular_posts_header)) document.getElementById(popular_posts_header).innerHTML = Popular Today - based on yoursettings; ); //]]

-1) noads = true; function hasClass(ele,cls) return !!ele.className.match(new RegExp((\\s^)+cls+(\\s$))); function addClass(ele,cls) if (!hasClass(ele,cls)) ele.className += +cls; function removeClass(ele,cls) if (hasClass(ele,cls)) var reg = new RegExp((\\s^)+cls+(\\s$)); ele.className=ele.className.replace(reg, ); function getRandomInt(min, max) return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min; function LoadNurFussball() var language = erLanguage window.navigator.language; if (language.indexOf(de)

-1) document.body.className += de; else if (language.indexOf(es)

-1) document.body.className += es; else if (language.indexOf(fr)

-1) document.body.className += fr; LoadNurFussball(); if (document.getElementById(blog-pager) != null) document.getElementById(blog-pager).style.display = none; /* if (windowWidth

0)e.observer.unobserve(t.target);let s=t.target.getAttribute(e.settings.src),r=t.target.getAttribute(e.settings.srcset);img===t.target.tagName.toLowerCase()?(s&&(t.target.src=s),r&&(t.target.srcset=r)):t.target.style.backgroundImage=url(+s+)),s),this.images.forEach(function(t)e.observer.observe(t)),loadAndDestroy:function()this.settings&&(this.loadImages(),this.destroy()),loadImages:function()if(!this.settings)return;let t=this;this.images.forEach(function(e)let s=e.getAttribute(t.settings.src),r=e.getAttribute(t.settings.srcset);img===e.tagName.toLowerCase()?(s&&(e.src=s),r&&(e.srcset=r)):e.style.backgroundImage=url(+s+)),destroy:function()this.settings&&(this.observer.disconnect(),this.settings=null),t.lazyload=function(t,s)return new e(t,s),t.jQuery)const s=t.jQuery;s.fn.lazyload=function(t)return t=t,t.attribute=t.attributedata-src,new e(s.makeArray(this),t),thisreturn e); lazyload(); //]]

= 0) $(this).after(tChildren[tChildren.length - 1 - tCounter]); tCounter++; else $(this).remove(); break; //$(body).scrollTop(previous_height); $(document).scrollTop(old_scroll + $(document).height() - old_height); //restore scroll position ); //in post ads // remove based on time var now_time = new Date().getTime(); var inPostAdsSpliced; if (typeof inPostAds !== undefined) inPostAds = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.start) var start_time = Date.parse(e.start); if (start_time

now_time) //console.log(Disabled based on start time - + e.title); return false; return true; ); inPostAdsSpliced = inPostAds; //filter out all non-kitbag ads inPostAdsSpliced = $.grep(inPostAdsSpliced, function(e) if (e.url.indexOf(kitbag)

-1) shop_image = shop_message = Shipping

- many exclusive releases available; url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0] + ?utm_source=afiliado&utm_medium=footyheadliness&utm_campaign= + click_ref); url_homepage = + encodeURIComponent( + click_ref); // lovell else if (inPostAd.url[0].indexOf(lovellsoccer)

-1) shop_image = shop_message = Shipping worldwide - 10% OFF with code

; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent( // cfs else if (inPostAd.url[0].indexOf(classicfootballshirts)

-1) shop_image = shop_message = Get

; if (inPostAd.url[0].indexOf(?)

-1) url = inPostAd.url[0] + &ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else url = inPostAd.url[0] + ?ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); url_homepage = else if )

-1) shop_image = shop_message = Shop now at the USAs premier Soccer shop; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent( else if (inPostAd.url[0].indexOf(nike.com)

-1) url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_message =

Nike online store - shipping worldwide; shop_image = else if (inPostAd.url[0].indexOf(prodirectsoccer)

-1) url = + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_image = else if (inPostAd.url[0].indexOf(unisportstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); url_homepage = url; shop_image = //kitbag else if (inPostAd.url[0].indexOf(kitbag)

-1) shop_image = // shop_message = worldwide delivery; shop_message =

worldwide shipping - 365 day returns; if (inPostAd.url[0].indexOf(kitbag.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); //url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(inPostAd.url[0]); //url_homepage = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent( else url = inPostAd.url[0]; url_homepage = inPostAd.url[0]; else if (inPostAd.url[0].indexOf(store2.psg)

-1 inPostAd.url[0].indexOf(store.psg)

PSG online store; url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); else if (inPostAd.url[0].indexOf(chelseamegastore.com)

Chelsea Megastore; url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); //englandstore else if (inPostAd.url[0].indexOf(englandstore)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

- Official Merchandise - shipping worldwide; //fanatics else if (inPostAd.url[0].indexOf(fanatics.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

- Official MLS Partner; //fanatics else if (inPostAd.url[0].indexOf(mlsstore.com)

-1) url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); url_homepage = makeAffiliate( click_ref); shop_image = shop_message =

MLS Store; else shop_message = getStoreName(inPostAd.url[0]); url = makeAffiliate(inPostAd.url[0], click_ref); html =

; if (inPostAd.available_from != null) var available_from_date = new Date(inPostAd.available_from); if (available_from_date>

new Date()) var hours = available_from_date.getHours(); if (available_from_date.getHours()>

0) hours = (0 + hours).slice(-2); html += Buy from + available_from_date.getDate() + + months[available_from_date.getMonth()] + + available_from_date.getFullYear() + + hours + :00; else html += Buy from + available_from_date.getDate() + + months[available_from_date.getMonth()] + + available_from_date.getFullYear(); else html += config.lan[Buy now]; else html += config.lan[Buy now]; html +=

; if (inPostAd.url.length

; // add club join message for (var i = 0; i

Save 10% off your order at Ftbol Emotion -

Save 10% off your order at Ftbol Emotion

; return html; function makeAffiliate(url, click_ref, nat) nat = nat false; if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) url = + encodeURIComponent(url + ?utm_source=afiliado&utm_medium=footyheadliness&utm_campaign= + click_ref); else if (url.indexOf(lovellsoccer)

-1) if (url.indexOf(awin)

-1) return url; url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &url= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(classicfootballshirts.co.uk)

-1) if (url.indexOf(?)

-1) url = url + &ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else url = url + ?ref=footyheadlines&clickref= + encodeURIComponent(click_ref); else if (url.indexOf(nike.com)

-1) url = + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) url = + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(kitbag)

-1) if (url.indexOf(kitbag.com)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); /* if (nat) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); else url = + encodeURIComponent(click_ref) + &p= + encodeURIComponent(url); */ else if (url.indexOf(dfb-fanshop)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(englandstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(store2.psg)

-1 url.indexOf(store.psg)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(chelseamegastore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(fanatics)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); else if (url.indexOf(mlsstore)

-1) url = + encodeURIComponent(click_ref) + &u= + encodeURIComponent(url); return url; function getStoreName(url) if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) return Ftbol Emotion; else if (url.indexOf(lovellsoccer)

-1) return Lovell Soccer; else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) return Pro-Direct Soccer; else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) return Soccer.com; else if (url.indexOf(nike.com)

-1) return Nike.com; else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) return Unisport; else if (url.indexOf(kitbag)

-1) return Kitbag; else if (url.indexOf(englandstore)

-1) return Official England Store; else if (url.indexOf(dfb-fanshop)

-1) return Official DFB Fanshop else var patt = new RegExp(^(?:https?:\/\/)?(?:[^@\n]+@)?(?: var res = patt.exec(url); return res[1]; waitForUserElement(function() if (isPost) var addedInpostAds = []; if ((user == null user[adsetting] == 0) && typeof inPostAds !== undefined) var inPostAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

-1) return true; break; return false; else return document.URL.indexOf(e.filter)

-1; ); if (inPostAd.length == 0) $(.link-highlighted).each(function(index) var filterTemp = $(this).attr(href); if (filterTemp != null) var tempAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

-1) return true; break; return false; else return filterTemp.indexOf(e.filter)

-1; ); if (tempAd.length

0) if (index == 0) // first one inPostAd = tempAd; else $(this).after(

+ makeInpostAd(tempAd[0])); addedInpostAds.push(tempAd[0].filter); if (inPostAd.length

0) // add ad after link // break .each loop // return false; ); if (inPostAd.length

0) $(.buy-now-button).each(function() if (this.previousElementSibling != null) this.previousElementSibling.remove(); if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); ); $(.buy-now-button).remove(); inPostAd = inPostAd[0]; var html = makeInpostAd(inPostAd); if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) if ($(summary_0).length) $(summary_0).append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); else /* var html =

Explore the best deals from around the world - check out thearticlefor all details.

; //place ad if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) if ($(summary_0).length) $(summary_0).append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).first().after($(html)); $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); */ /* else if (user == null) var html =

; //place ad if (document.URL.indexOf(m=1)

-1) $(.post-body-inner).last().append($(html)); else $(post-body-entry-content br).last().before($(html)); */ $(.buy-now-button).each(function() var temp_img = $(this).attr(data-img); var temp_text = $(this).attr(data-title); if (temp_img != null && temp_text != null) var buy_now_text = config.lan[Buy now]; var shop_message = ; var shop_image = ; var url = $(this).attr(href); if (url.indexOf(nike.com)

-1) //buy_now_text = Buy now on Nike.com; shop_message =

Nike online store - shipping worldwide; shop_image = else if (url.indexOf(prodirectsoccer)

-1) buy_now_text = Buy now at Pro-Direct; shop_image = else if (url.indexOf(unisportstore)

-1) buy_now_text = Buy now at Unisport; shop_image = else if (url.indexOf(futbolemotion)

-1) buy_now_text = Buy now at Ftbol Emotion; shop_image = else if (url.indexOf(classicfootballshirts)

; shop_image = else if (url.indexOf(.soccer.com)

-1) shop_message = Buy now at the USAs premier Soccer shop; shop_image = var html =

+ buy_now_text +; if (shop_message != ) html +=

; if (this.nextElementSibling != null && this.nextElementSibling.nodeName == BR) this.nextElementSibling.remove(); if (this.previousElementSibling != null && this.previousElementSibling.nodeName == BR) this.previousElementSibling.remove(); $(this).replaceWith($(html)); ); $(.inpost-ad-placeholder).each(function() var temp_data_id = $(this).attr(data-id); // just remove if already added if (addedInpostAds.findIndex(ipa =

ipa.indexOf(temp_data_id)

-1)

-1) $(this).remove(); else if (this.previousElementSibling != null) //this.previousElementSibling.remove(); var inPostAd = $.grep(inPostAds, function(e) if (e.filter.constructor === Array) for (var i = 0; i

0) if (this.nextElementSibling != null) //this.nextElementSibling.remove(); inPostAd = inPostAd[0]; var html = makeInpostAd(inPostAd); $(this).replaceWith($(html)); else $(this).remove(); ); //internal links var temp_info = []; $(post-body-entry-content a.link-highlighted).each(function(index) var img_url = , post_title = ; if ((this.previousElementSibling == null this.previousElementSibling.nodeName == BR this.previousElementSibling.nodeName == Q) && (this.nextElementSibling == null this.nextElementSibling.nodeName == BR)) if (this.href.replace( if (temp_info[this.href] == null) if (this.nextElementSibling != null) this.nextElementSibling.remove(); var new_html =

; this.outerHTML = new_html; $.get(this.href.replace( function( txt ) var lines = txt.split(\n); for (var i = 0, len = lines.length; i

-1) post_title = /content=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; break; if (lines[i].indexOf(image_src)

-1) img_url = /href=([^]+)/.exec(lines[i])[1]; temp_info[this.href] = img_url; img_url = img_url.replace(/\/s[0-9]+\//, /w200-h103-c/); $(.inpost-link + index + img).attr(src, img_url); if (post_title != ) $(.inpost-link + index + span).html(post_title); ); ); ); //automatic header bar if (isPost isPage) var tabs = $(.link-anchor-2); //header bar currently not present if ($(.headerbar-2-container).not(tabs).length == 0 && tabs.length

0) $(.headerbar-2-container).remove(); $(.nav-message-container).remove(); var headerbar_html =

; tabs[i].name = tabs[i].innerText; headerbar_html +=

; if (document.URL.indexOf(/2018/05/boot-calendar.html)

; $(headerbar).after(headerbar_html +

); addClass(document.body, nav2-shown); HideBarInApp(); /* filter boot calendar by text */ var input = document.getElementById(filter-bootcal); if (input != null) input.addEventListener(inpu.